Вернуться к В.Б. Сидоренко. Михаил Булгаков. Идентификация. Место. Время

Г.В. Путова. Документи з історії родини Булгакових у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ та Державному архіві м. Києва: огляд фондів

Документальний масив, пов'язаний з діяльністю членів родини видатного киянина, всесвітньо відомого письменника Михаїла Булгакова, що зберігається в архівних та музейних установах м. Києва, є достатньо великим. Залишаючи поза дужками архівний фонд Літературно-меморіального музею М. Булгакова, який потребує окремого ретельного аналізу, у даній публікації звернімо увагу на фонди двох архівних установ, в яких зберігається основна частина «київських» документів родини Булгакових: Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (далі — ЦДІАК України) та Державного архіву м. Києва (далі — ДАК).

Більшість документів виявлено протягом двох останніх десятиліть. Саме їх описанню присвячено цю публікацію. Однак слід зауважити, що дотепер виявлено не всі документи до історії родини Булгакових, які зберігаються у Національному архівному фонді. Нижче подано описання виявлених документів, яке для зручності розділено на два блоки, окремо присвячені ЦДІАК України та ДАК.

І. Центральний державний історичний архів України, м. Київ

1. Документи про життя та діяльність Афанасія Івановича Булгакова

Найбільший обсяг документів родини Булгакових, представлених у ЦДІАК України, стосується Афанасія Івановича Булгакова. Це перш за все документи фондів 711, Київська духовна академія; 707, Канцелярія попечителя київського навчального округу, що відображають історію навчання та викладацької діяльності А.І. Булгакова у Київській духовній академії, а також фонду 442, Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, у якому відобразилася діяльність А.І. Булгакова на посаді київського окремого цензора.

У 19 справах ф. 711 є документи, що відображають кар'єру А.І. Булгакова від часу його навчання в академії і до кінця життя. Це списки студентів академії з указаниям екзаменаційних оцінок з різних предметів, заяви А.І. Булгакова ректору, пов'язані із навчальним процесом, написанням кандидатського твору, отриманням посад доцента, київського окремого цензора; справа про шлюб А.І. Булгакова із В.М. Покровською; відбування ним військової повинності; відомості про місце проживання, видачу свідоцтв на проживання дружинам викладачів, зокрема, В.М. Булгаковій; отримання А.І. Булгаковим нових чинів, звань, зокрема, останньої посади — ординарного надштатного профессора; отримання нагород, грошової допомоги під час хвороби; про смерть. Ці справи містять також оригінали атестату зрілості А.І. Булгакова та його дипломів на звання магістра і доктора богослов'я. Окремий інтерес являє справа про пожертвування книг покійного професора А.І. Булгакова його сім'єю у Київську духовну академію1.

Диплом А.І. Булгакова на звання магістра богослов'я. ЦДІАК України, ф. 711, оп. 1, спр. 11032, арк. 3

Особно стоїть справа ф. 442, Київський, подільський і волинський генерал-губернатор, присвячена конфлікту між А.І. Булгаковим та редакцією часопису «Южная неделя».

2. Документи про життя та діяльність інших членів родини Булгакових

Група документів ЦДІАК України, які відображають сторінки біографій інших членів родини Булгакових є невеликою. Серед них чільне місце для булгакознавців посідає особова справа лікаря Михаїла Афанасійовича Булгакова періоду його служби в установах Червоного Хреста при арміях Південно-Західного фронту2, яка містить прохання М.А. Булгакова про надання йому місця лікаря в одній з установ Червоного Хреста, відпуски службового листування про його службу у Самарському госпіталі, 60-му передовому загоні Червоного Хреста 9-ї армії Південно-Західного фронту; призовний лист М.А. Булгакова, відомості про його звільнення з Червоного Хреста у зв'язку із призовом на військову службу. Найбільш яскравими документами справи є посвідчення М.А. Булгакова як молодшого лікаря Самарського госпіталя Червоного Хреста та молодшого лікаря 60-го передового загону Червоного Хреста3.

Посвідчення молодшого лікаря першого загону Червоного Хреста М.А. Булгакова. ЦДІАК України, ф. 719, оп. 2, спр. 1169, арк. 24

У ф. 707, Канцелярія попечителя Київського навчального округу, відклався ряд документів щодо завершення М.А. Булгаковим університету та отримання ним диплому.

Автограф М.А. Булгакова. ЦДІАК України, ф. 719, оп. 2, спр. 1169, арк. 4

Фонд 127, Київська духовна консисторія, містить метричні книги київських церков — Воздвижения Чесного Хреста Господнього та Святого Миколая (Доброго) на Подолі, у яких є метричні записи про хрещення М.А. Булгакова та його шлюб з Т.М. Лаппа.

Посвідчення начальника гідротехнічних робіт військових перевезень у басейні р. Прип'ять про службу К.П. Булгакова на посаді техніка гідротехнічних робіт. ЦДІАК України, ф. 722, оп. З, спр. З, арк. 9

Останнім з нововиявлених документів, який стосується родини Булгакових, є посвідчення начальника гідротехнічних робіт військових перевезень у басейні р. Прип'ять про службу двоюрідного брата М.А. Булгакова — К.П. Булгакова на посаді техніка гідротехнічних робіт, що зберігається у ф. 722, Управління гідротехнічних робіт при арміях Південно-Західного фронту.

II. Державний архів м. Києва

1. Документи про життя та діяльність Михаїла Афанасійовича Булгакова

Документи, що свідчать про життєвий шлях М.А. Булгакова, представлені у ДАК, зосереджено переважно у ф. 16, Київський університетет Св. Володимира та ф. 108, Перша чоловіча гімназія. Особова справа М.А. Булгакова з гімназії включає відомість з оцінками Булгакова з підготовчого класу Другої чоловічої гімназії, прохання В.М. Булгакової про прийом її сина на навчання до гімназії, відомості оцінок поведінки та успішності з різних предметів; відомості про приписку учня VIII класу гімназії М.А. Булгакова до призовної дільниці тощо.

Великим за обсягом є масив документів, присвячених навчанню М. А Булгакова на медичному факультеті Київського університету. Це — його особова справа, яка містить відомості про навчання, складання курсових іспитів, копію формулярного списку А.І. Булгакова, свідоцтва про народження та хрещення М.А. Булгакова, атестат зрілості з Першої чоловічої гімназії, свідоцтво про явку для виконання військової повинності, залікову книжка, свідоцтво про закінчення курсу наук в університеті та диплом; прохання М.А. Булгакова про надання дозволів на відпустки та на вступ у шлюб з Т.М. Лаппа тощо. Окремий інтерес являє прохання М.А. Булгакова про надання свідоцтва щодо його навчання на V курсі для представлення до одного з лікувальних закладів від 13 травня 1915 р.4 Цей документ є стартовим у трудовій кар'єрі Булгакова.

В інших справах ф. 16 містяться також загальні відомості про навчання М.А. Булгакова, зарахування його до університету, його прохання про допущення до складання іспитів на звання лікаря, факультетська обіцянка із власноручним підписом тощо.

2. Документи про життя та діяльність інших членів родини Булгакових

До цієї групи належить особова справа Миколи Афанасійовича Булгакова з фонду Київського університету. Незважаючи на те, що Микола Булгаков навчався на медичному факультеті університету лише один курс, спектр документів у його особовій справі досить широкий. Це — прохання про прийом до університету, копії свідоцтва про народження і хрещення та атестату зрілості, а також формулярного списку А.І. Булгакова; посвідчення про навчання Миколи Булгакова у Олексіївському інженерному училищі, свідоцтва про явку для виконання військової повинності та про приписку до призовної дільниці. Саме ця справа містить єдине фото Миколи Булгакова — студента І курсу медичного факультету Київського університету5.

Додаткового виявлення потребують документи про народження братів та сестер М.А. Булгакова, які з великою ймовірністю збереглися у ф. 127, Київська духовна консисторія ЦДІАК України, а також про навчання дітей сім'ї Булгакових, що зберігаються у фондах київських навчальних закладів ДАК, зокрема, у ф. 81, Київська чоловіча гімназія, де М.А. Булгаков проходив навчання у підготовчому класі.

Багато з перелічених документів неодноразово використовувалися як ілюстративний матеріал до художніх та науково-популярних видань. Останню комплексну археографічну публікацію ряду документів ЦДІАК України було здійснено у 2013 р. до 105-ї річниці від дня смерті А.І. Булгакова6. З багатьох публікацій, здійснених булгакознавцями, найкращим є видання «Записок юного врача» з додатками у вигляді фотокопій документів, які відображають навчання та початок професійного шляху М.А. Булгакова з фондів ДАК7.

Справи ЦДІАК України, що містять документи з історії родини Булгакових, виявлені станом на 2016 рік

Ф. 127, Київська духовна консисторія, оп. 1078, спр. 837; оп. 1080, спр. 244.

Ф. 442, Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора, оп. 855, спр. 443.

Ф. 707, Канцелярія попечителя київського навчального округу, оп. 78, спр. 35; оп. 287, спр. 3103-а, 3104.

Ф. 711, Київська духовна академія, оп. 1, спр. 6771, 7248, 7715, 7971, 8109, 8316, 9014, 9095, 9529, 9530, 11032; оп. З, спр. 1670, 1798, 2134, 2661, 2908, 3012, 3017, 3022.

Ф. 719, Управління головноуповноваженого Російського товариства Червоного Хреста при арміях Південно-Західного фронту і підвідомчих йому фронтових і тилових установ на території України (об'єднаний архівний фонд), оп. 2, спр. 1169.

Ф. 722, Управління гідротехнічних робіт при арміях Південно-Західного фронту (ГІДРОЮЗ), м. Київ, оп. З, спр. 3.

Справи ДАК, що містять документи из історії родини Булгакових, виявлені станом на 2016 рік

Ф. 16, Київський університетет Св. Володимира, оп. 465, спр. 16366; спр. 5975, 61111, 16367.

Ф. 108, Перша чоловіча гімназія, оп. 82, спр. 1-а.

Примечания

1. ЦДІАК України, ф. 711, оп. З, спр. 3017.

2. ЦДІАК України, ф. 719, оп. 2, спр. 1169.

3. ЦДІАК України, ф. 719, оп. 2, спр. 1169, арк. 23—24.

4. ДАК, ф. 16, оп. 465, спр. 16366, арк. 42.

5. ДАК, ф. 16, оп. 465, спр. 16367, арк. 16.

6. Г.В. Путова. Документи про життя та діяльність А.І. Булгакова і членів його родини у ЦДІАК України // Болховітіновський щорічник 2012. — К., 2013. — С. 245—258.

7. М. Булгаков. Записки юного врача. Морфий. Собачье сердце и другие... / под ред. А П. Кончаковского и др. / сост. К.Н. Питоева, С.П. Ноженко, Г.Е. Аронов, Л.В. Вдовина. — К., 1995. — 302 с.